Lidé přírodě

... příroda lidem

dekorační pás

Obchodní a dodací podmínky

Sadební materiál lesních dřevin dle způsobu pěstování

 • Prostokořenný sadební materiál
 • Krytokořenný sadební materiál v sadbovačích o objemu do 1,5 litru, pěstovaný na vzduchových polštářích
 • Krytokořenný sadební materiál v jiných obalech (RCK, kontejnery o objemu  nad 1,5 litru a jiné)

Třídění, balení, nakládání a doprava sadebního materiálu lesních dřevin

 • Veškerý dodávaný sadební materiál je ručně tříděn dle parametrů daných ČSN 482115
 • Pokud je krytokořenný sadební materiál expedován včetně vratných obalů (sadbovačů), zákazník se zaváže, že  je v termínu uvedeném na dodacím listě nebo faktuře vrátí do školky. V případě nedodržení termínu pro vrácení nebo jsou vráceny obaly značně poškozené, účtuje se smluvní pokuta ve stanovené výši za obal.
 • Balení a nakládání sadebního materiálu na dopravní prostředek zajišťuje na své náklady lesní školka.
 • Dopravu sadebního materiálu si zajišťuje zpravidla odběratel sám nebo prostřednictvím svého dopravce. Po dohodě může zajistit dopravu dodavatel (lesní školka) za smluvní cenu.

Průvodní dokumentace a označení sadebního materiálu

 • Sadební materiál lesních dřevin pro lesnické účely je označován v souladu se Zákonem  o obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin č.149/2003 Sb. a je opatřen Listem o původu nebo Průvodním listem.
 • Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. je součásti průvodní  dokumentace rostlinolékař­ský pas.
 • Na přání zákazníka se sadební materiál označuje štítky. Cena štítku je 0,50 Kč/ks bez DPH.

Cena sadebního materiálu

 • Ceny jsou stanoveny pro sadební materiál standardní kvality v Kč za 1 ks, bez DPH (DPH dle platné legislativy) a vztahují se k místu odběru (lesní školce)
 • V ceně je zahrnuto balení a naložení na dopravní prostředek
 • V ceně nejsou započítány náklady na případné chemické ošetření sadebního materiálu (gelování a jiné)
 • Na přání zákazníka se provádí chemické ošetření sazenic. Cena za jedno chemické ošetření  je stanovena přirážkou ve výši 5% z ceny sazenic.
 • Cena malého množství sazenic – do 100 ks  je stanovena maloobchodním ceníkem v Kč/ks bez DPH.

Úhrada odebraného sadebního materiálu

 • Odebrané sazenice hradí odběratel platbou v hotovosti či bankovním převodem s běžnou splatností 14 dní ode dne vystavení faktury není-li dohodnuto jinak.
 • Nákup sazenic v hodnotě do 5 000Kč hradí zákazník zpravidla v hotovosti při odběru sadebního materiálu
 • Sadební materiál přechází do majetku kupujícího po úplném zaplacení faktury.

Objednání sadebního materiálu

 • Objednávku zašle odběratel e-mailem nebo písemně na adresu vedoucího střediska lesních školek. Přijímáme i telefonické objednávky, které se zaznamenávají  do písemné podoby.

Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Název firmy nebo jméno odběratele, adresa, IČ
 • Sadební materiál: dřevina, způsob pěstování, výšku, množství
 • Účel použití: pro lesnické účely (uvést přírodní lesní oblast (PLO) a lesní vegetační stupeň (LVS), pro jiné účely
 • Požadavek na dopravu
 • Způsob platby (fakturační adresa a adresa pro zaslání faktury, pokud je odlišná, splatnost)
 • Termín dodávky (v jakém období  je odběratel ochoten sazenice odebrat)
 • Objednávku po přezkoumání potvrzuje vedoucí střediska lesních školek nebo jeho odpovědný zástupce a potvrzenou objednávku zašle zákazníkovi

Storno objednávky

 • Zruší-li odběratel potvrzenou objednávku sadebního materiálu, může mu být účtován storno poplatek ve výši až 50% hodnoty neodebraných sazenic (podle včasnosti a objemu)
 • Nedodáme-li sadební materiál na potvrzenou objednávku, nahradíme tento sadební materiál materiálem obdobným  nebo bude sadební materiál přednostně dodán v nejbližším období. Toto bude vždy předem projednáno s odběratelem a bude sepsána dohoda o náhradním plnění.
 • Společnost DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.  bude odběratele neprodleně informovat, zjistí-li, že potvrzenou objednávku nebude schopna zcela vykrýt.

Odběr sadebního materiálu

 • Termín odběru sadebního materiálu si domlouvá na základě potvrzené objednávky odběratel a vedoucí střediska lesních školek nebo jeho odpovědný zástupce.

Předávka sadebního materiálu

 • Předávka sadebního materiálu mezi dodavatelem a odběratelem se realizuje zpravidla v lesní školce, a to před nebo při nakládání na dopravní prostředek. Má se za to, že osoba, která  přebírá sadební materiál a jedná jménem odběratele je náležitě poučena o zacházení a manipulaci se sadebním materiálem a je pověřena a oprávněna tento sadební materiál převzít.
 • Za dodavatele předává sadební materiál pracovník lesní školky
 • Při předávce si vzájemně odsouhlasí počet sazenic, druhovou a typovou skladbu, namátkově posoudí kvalitu třídění, případný výskyt zjevných vad a chorob a ověří jejich cenu podle platného ceníku sadebního materiálu.
 • Namátková kontrola kvality přebíraného sadebního materiálu se provádí na rozborovém vzorku, který čítá minimálně 200 kusů. Počet rozborových vzorků se stanoví podle homogenity a velikosti hodnoceného souboru. Jeden vzorek je možno odebírat maximálně z počtu 50 tisíc kusů expedovaného sadebního materiálu.
 • Za standardní soubor sadebního materiálu je považován ten, který neobsahuje více než 5% nestandardních jedinců. 95% jedinců v souboru musí splňovat všechny neopomenutelné parametry. Jedinci nesplňující více než 2 parametry se nepřipouštějí.
 • V případě, že je v rozborovaném vzorku zjištěn vyšší než 5% podíl nestandardních jedinců, vybere se nový vzorek stejné velikosti, pokud je zjištěn opět vyšší podíl nestandardu, je celá dodávka považována za nestandardní a je nutné ji přetřídit.  Pokud ve druhém vzorku není vyšší podíl nestandardu, je celá dodávka považována za standardní.
 • Předávka sadebního materiálu je realizovaná podpisem přebírající osoby na Listu o původu, Průvodním listu nebo dodacím listu. 
 • Nedostaví-li se odběratel nebo jím pověřený zástupce k předávce sazenic na místo předání, nebo pověří-li převzetím sadebního materiálu dopravce (a ten neuplatní na místě reklamaci ), má se za to, že sadební materiál byl převzat bez zjevných závad.

Reklamace

 • Společnost DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o garantuje  kvalitu a parametry dodávaných sazenic dle příslušných ustanovení Vyhlášky č. 29/2004 Sb. není-li písemně dohodnuto jinak
 • Reklamace zjevných vad se  řeší se při předávce sazenic (viz bod 9. Předávka sadebního materiálu).
 • Reklamace skrytých vad se přijímají do 60 dnů od převzetí sadebního materiálu v místě odběru (lesní školce) v písemné podobě. Odběratel musí doložit, že manipuloval s odebraným sadebním materiálem tak, aby nedošlo k poškození. Oprávněná reklamace bude řešena náhradní dodávkou sazenic v nejbližším termínu po dohodě obou stran. Lesní školka se k reklamaci skrytých vad vyjádří do 30 dnů od písemného podání.

Vyšší moc

 • Středisko lesních školek, neručí za jakoukoli reklamaci vztahující se k nedodání sadebního materiálu, pokud toto nastalo z důvodů klimatických, přírodních nebo bylo způsobeno nehodou nebo z jakýchkoliv dalších důvodů, které nejsou v naší moci.

V Ostravě dne 17. 9. 2013